Política de privacitat

Ens preocupa la teva privacitat

IVF FOR YOU és una marca associada al grup empresarial Institut Marquès (a partir d’ara, denominada col·lectiva i indistintament i als efectes d’aquesta web “IVF FOR YOU”, “nosaltres“, “el nostre” o “nos”), IVF FOR YOU proporciona assessorament i, en el seu cas, determinats tractaments de reproducció assistida i compta amb totes les autoritzacions i llicències èr a la pràctica d’aquesta activitat. Oferim una atenció personalitzada basada en una relació d’un fort component humà entre el metge i el pacient. Tots els especialistes es coordinen per oferir un servei que compacta la última tecnologia amb els mètodes més avantguardistes.

Considerem important la privacitat de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web ivfforyou.es (a partir d’ara “lloc web”) com de qualsevol altre afectat que ens proporciona informació a través del lloc web, les dades de qui són tractades per IVF FOR YOU com part de la prestació de serveis (a partir d’ara i conjuntament, “vostè” o l’“usuari” i de manera plural, “vostès” o els “usuaris”). En aquest sentit, IVF FOR YOU es compromet al tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, IVF FOR YOU complirà amb les premisses establertes a la legislació espanyola vigent, així com aquelles del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es revoca la Directiva 95/46/CE i qualsevol de les altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor en cada moment.

En base d’això, IVF FOR YOU informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de donar a conèixer als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre la protecció de dades personals que aplica. Tot i això, certs serveis oferts o que poden oferir-se en un futur en el lloc web poden contenir condicions d’ús particular amb previsions en matèria de protecció de dades personals, que prevalen sobre aquesta política de Privacitat.

En correlació amb tot el citat anteriorment, instem a tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta Política de Privacitat a l’objecte d’informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per protegir les dades personals i per conèixer millor les nostres relacions amb tercers que poguessin tenir accés a aquestes dades.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable de la informació que proporcioni en el lloc web i si en un futur IVF FOR YOU desitja fer-la servir amb finalitats diferents a les senyalades, li informarem d’aquestes noves finalitats i sol·licitarem el seu consentiment, si fos necessari.

Al fer servir el nostre lloc web, vostè admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat, la nostra Política de cookies  i el nostre Aviso legal

 1. Qui és el responsable del tractament?

Dades de contacte del responsable del tractament: IVF FOR YOU, amb domicili al C/ de la Mare de Déu de la Salut 78, 1º 08024 Barcelona. Marca associada al grup empresarial Institut Marquès Obstetrícia i Ginecologia. S.L.P.

2.- Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a IVF FOR YOU si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplerts.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: IVF FOR YOU deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en el cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, IM li facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si vostè hagués atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, podrà retirar-la quan ho desitgi, sense cap afectació a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en que l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i els continguts que s’integren al seu perfil seran cancel·lats. . De la mateixa manera, en el cas que l’usuari exerceixi el dret a supressió, sobre les dades necessàries perquè IVF FOR YOU pugui oferir els serveis del lloc web, IVF FOR YOU es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’usuari, procedint a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació par part seva.

Per executar els seus drets, els usuaris hauran d’enviar una comunicació per escrit o email a les adreces indicades a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privacitat, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent.

 1. Com pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Vostè pot fer servir els models i formularis sobre els drets referents en el punt anterior dirigint-se a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php).

Reclamació davant l’Autoritat de Control: Si vostè considera que IVF FOR YOU està manipulant les seves dades personals de manera inadequada, pot dirigir les seves reclamacions al DPO d’IVF FOR YOU o a la Autoritat de Control corresponent. A Espanya, ha de dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. A Espanya ha de dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 1. En quin casos recaptem dades personals sobre vostè i quina mena són?

En base a la present Política de Privacitat, es considera “dada personal”: Qualsevol informació que l’identifiqui o pugui fer-se servir per identificar-lo, com per exemple el seu nom, adreça, número de telèfon o adreça electrònica.

Si vostè decideix proporcionar-nos les seves dades personals, IVF FOR YOU podrà disposar de les dades que figuren en cada un dels formularis que vostè ompli o els que ens proporcioni en els diferents comptes de correu electrònic que IVF FOR YOU oposa a disposició per posar-se en contacte amb nosaltres.

Aquestes dades són tractades quan vostè interactuï amb IVF FOR YOU i els nostres representants; quan participi o sol·liciti que se’l consideri per participar en activitats relacionades amb IVF FOR YOU, com ara prestacions de serveis o enquestes online sobre els nostres serveis o activitats; quan vostè interactua amb el nostre lloc web al sol·licitar-li que faciliti dades personals, tal i com es descriu en aquesta Política de Privacitat i Política de Cookies; al inscriure’s al nostre lloc web o fer servir certes funcionalitats sense inscriure’s, com ara participar en els nostres serveis interactius.

 1. a) Dades personals que el nostre lloc web obté del seu ordinador o dispositiu electrònic:
 • Cookies, només per a https://www.ivfforyou.es

Si desitja més informació sobre l’ús de les cookies per part d’IVF FOR YOU, consulti la nostra Política de Cookies.

 1. Com fem servir les dades personals dels usuaris?

IVF FOR YOU comunica als usuaris als que influeix, que les dades personals que ens faciliten i captem seran identificats en el Registre d’Activitats de Tractament titularitat d’IVF FOR YOU y del grup Institut Marquès, sent utilitzats amb la intenció de:

 • Concertar una primera visita.
 • Consultes relacionades amb el seu cas particular.
 • Aportar el seu testimoni.
 • Consultes sobre finançament dels nostres serveis.
 • Sol·licitar una cita.
 • Oferir els nostres serveis, d’acord amb l’Avís Legal, en el seu cas, que s’estableixi entre IVF FOR YOU i cada un dels usuaris;
 • Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que poden fer servir els usuaris.
 • En el cas de que l’usuari hagi marcat la corresponent casella amb aquests objectius, mantenir-lo informat a través de l’enviament de notificacions/newsletters per email i / o altres mitjans electrònics, el contingut de les que versarà principalment sobre els serveis, o el de les marques que pertanyen al grup Institut Marquès, activitats, projectes, actualitzacions i noves característiques del lloc web.
 • L’ús o la prestació dels serveis, en el seu cas previ registre de l’usuari, d’acord amb les condicions generals d’Ús de la Web i les condicions particulars de determinats serveis.
 • Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats de la Web, així com garantir el funcionament tècnic de la mateixa.
 • Fer-los servir per a qualsevol altra finalitat exigit o permès per la legislació aplicable o pel que vostè hagi ofert el seu consentiment.
 1. Per què tractem les seves dades de caràcter personal?

IVF FOR YOU pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les següents bases legals: (A) finalitats comercials legítimes; (B) quan hagi donat el seu consentiment; (C) quan sigui necessari per acomplir amb les obligacions legals i reglamentàries d’IVF FOR YOU i/o d’Institut Marquès (D) segons sigui necessari pel compliment d’un nou contracte del que vostè forma part.

 1. Qui podrà accedir a les seves dades de caràcter personal?

Depenent de les finalitats per les que es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

 • Personal autoritzat d’IVF FOR YOU, o els seus representants actuant en nom d’Institut Marquès, subjectes a les lleis de protecció de dades que resulten de l’aplicació;
 • Autoritats reguladores o altres tercers amb conformitat amb les lleis aplicables;
 • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació amb un encarregat de tractament de dades, sota les instruccions d’IVF FOR YOU o Institut Marquès). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables.
 • En el cas que vostè hagi sol·licitat informació sobre el finançament dels nostres serveis, aquests es podran cedir a entitats financeres per fer un estudi de la seva petició.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat al nostre lloc web i pugui identificar-lo a vostè de manera directa o indirecta.

 1. A on es tracten les seves dades personals?

IVF FOR YOU no durà a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que aquestes transferències es realitzessin, IVF FOR YOU ho faria en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables. Independentment del lloc en el que es recopilin o es tractin les seves dades personals, IVF FOR YOU vetlla i garanteix que es proveïdors de servei mantinguin les mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques apropiades per a protegir la informació sobre vostè.

Per a més informació sobre l’ús dels models de contracte per part d’IVF FOR YOU, posis en contacte amb nosaltres a lopd@ivfforyou.com

 1. Com protegim les seves dades personals?

IVF FOR YOU manté els nivells de seguretat de protecció de dades requerits per la legislació vigent i altres normatives correlatives d’aplicació, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web.

En qualsevol cas, IVF FOR YOU prendrà mesures tècniques i organitzatives adients, ja sigui per dissenyar el sistema de processament, per preservar la seguretat i impedir processaments no autoritzats. No obstant, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 1. Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

IVF FOR YOU processa les seves dades personals durant el període necessari per acomplir amb les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, així com per conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.

El criteri que seguim per això ve determinat per:

 • La finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquesta finalitat.
 • Les raons per les que les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, vostè pot revocar-lo en qualsevol moment.
 • Períodes d’emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

Tingui present que en alguns casos IVF FOR YOU està obligada a conservar certes dades sobre vostè.

 1. Confidencialitat

Els professionals que treballen a IVF FOR YOU i que tinguessin alguna mena d’intervenció en els serveis oferts a l’usuari, estan compromesos a no divulgar no fer ús de la informació a la que hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada amb altres objectius que els relacionats amb la gestació vinculada a les seves sol•licituds i als serveis contractats a IVF FOR YOU, en el seu cas. En aquest sentit, ens obliguem a no difondre ni divulgar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la duració de la seva relació.

 1. Xarxes socials

IVF FOR YOU té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les que actuen com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per IVF FOR YOU.

IVF FOR YOU tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a l’efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari, des d’IVF FOR YOU podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidors, pels canals que la xarxa social proporcioni a l’efecte.

IVF FOR YOU no extraurà dades personals de les xarxes socials, excepte en el cas que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

 1. Categoria especial de dades personals

Únicament guardem i processem les seves dades personals relacionats amb la salut, raça o origen ètnic, dades genètiques, dades biomètriques amb les finalitats exclusives d’identificació d’una persona física, vida sexual o orientació sexual quan vostè ens els hagi proporcionat explícitament. Les altres dades personals de categoria especial que fan referència a la informació relacionada amb les opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de naturalesa similar i afiliació a sindicats, ni els recopilarem ni els administrarem.

 1. Política sobre l’ús infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a nens menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutors legals. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d’aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han facilitat dades personals, sens els seu consentiment, comuniquis amb nosaltres escrivint a legal@ivffoyou.com.

 1. Marketing directe

No farem servir les dades personals d’usuaris per a finalitats de marketing directe sense el seu exprés consentiment previ.

Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional d’IVF FOR YOU, pot, sense cap càrrec addicional i sense haver de facilitar una justificació, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al futur processament de les seves dades personals per aquests objectius enviant-nos un correu electrònic a lopd@ivfforyou.como prement el opt-out” (donar-se de baixa) en l’assumpte de correu electrònic. També pot fer servir el procediment de donar-se de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebi per part d’IVF FOR YOU.

Tingui en compte que, tot i que decideixi no subscriure’s o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters pot ser que seguim necessitant contactar amb vostè en referència amb informació important d’índole no comercial, com per exemple la solució de problemes, detecció i prevenció d’errors o en general per acomplir amb l’Avís Legal i/o Termes i Condicions del lloc web.

 1. Presa automatitzada de decisions

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa la elaboració de perfils (profiling), amb l’excepció dels casos que ens hagi autoritzat explícitament per fer-ho. En aquest cas li informarem sobre la lògica feta servir en la decisió i en relació al significat i les conseqüències previstes d’aquest processament per vostè.

 1. Enllaços a altres llocs web

Als llocs web d’IVF FOR YOU hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per vostè. No obstant, tingui present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis d’aquests llocs web, no som responsables de les seves polítiques de privacitat. Els hi recomanem que tinguin en compte i llegeixi les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només s’aplica a les dades que recull i/o manipula IVF FOR YOU.

 1. Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

Només fem servir les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix a la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en el que rebem les dades de caràcter personal. IVF FOR YOU es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant les modificacions en el nostre lloc web, pel que li recomanem que el visiti cada cop que accedeixi ala Política de Privacitat. Si en algun moment decidim fer servir dades personals de diferent manera al que es va declarar en el moment de l’obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que el tinguem. En aquest moment tindrà l’oportunitat d’autoritzar d’altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En el cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, amb atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.

Data de la darrera actualització: Febrer del 2020

 

Hola!

IVFforYOU està redissenyant els seus serveis de Reproducció Assistida per a adaptar-se encara més a les necessitats dels pacients.

Durant aquest període, serà la nostra clínica col·laboradora Institut Marquès qui s’ocupi dels nostres pacients.

Podeu continuar contactant-nos a través del nostre correu electrònic: info@ivfforyou.com

Us mantindrem informats de les novetats.